Popis:

Séria desiatich workshopov je primárne zameraná na zlepšenie zručností profesionálov, ktorí sa pohybujú v oblasti vzťahov s darcami. Počas jednotlivých stretnutí sa účastníci zapoja do interaktívnych cvičení zameraných na zdokonaľovanie kľúčových kompetencií nevyhnutných pre úspech pri upevňovaní vzťahov s darcami.

Workshop č. 1 – Strategické plánovanie

– Strategické plánovanie
– Umenie stanovenia priorít
– SMART ciele
– Efektívne dodržiavanie termínov

Workshop č. 2: Základy projektového manažmentu

– Úvod do metodík projektového riadenia
– Prípadové štúdie a skupinové cvičenia na uplatnenie princípov projektového manažmentu na projekty týkajúce sa vzťahov s darcami

Workshop č. 3: Budovanie vzťahov s darcami

– Význam darcovských vzťahov vo fundraisingu
– Stratégie na pestovanie a udržiavanie silných vzťahov s darcami
– Cvičenia na hranie rolí na precvičenie efektívnej komunikácie a techník budovania vzťahov

Workshop č. 4: Maximalizácia využitia médií

– Pochopenie úlohy médií v dosahu darcov
– Techniky na prezentovanie príbehov a zabezpečenie mediálneho pokrytia
– Osvedčené postupy na využitie vzťahov s médiami na zvýšenie angažovanosti darcov

Workshop č. 5: Vytváranie pútavého obsahu

– Prvky presvedčivého rozprávania
– Techniky písania na vytváranie pútavého obsahu na rôznych platformách
– Obsahové kalendáre a redakčné plány pre komunikáciu s darcami

Workshop č. 6: Analýza údajov pre posúdenie vplyvu

– Úvod do kľúčových metrík na meranie zapojenia darcov
– Používanie nástrojov na analýzu údajov na hodnotenie účinnosti komunikačných stratégií
– Prípadové štúdie a praktické cvičenia na interpretáciu údajov a prijímanie rozhodnutí na základe údajov

Workshop č. 7: Kultúrna kompetencia v komunikácii s darcami

– Pochopenie kultúrnych nuancií a rozmanitosti v publiku darcov
– Stratégie prispôsobenia komunikačných prístupov tak, aby rezonovali s rôznymi kultúrnymi skupinami
– Scenáre hrania rolí na precvičenie kultúrne citlivých komunikačných techník

Workshop č. 8: Efektívne prezentačné zručnosti

– Techniky na poskytovanie pôsobivých prezentácií darcom
– Konštruktívna spätná väzba na zdokonalenie zručností v oblasti prezentácie

Workshop č. 9: Pozornosť na detail a prispôsobivosť

– Dôležitosť pozornosti venovanej detailom v komunikácii s darcami
– Stratégie na udržanie flexibility a prispôsobenie komunikačných stratégií meniacim sa okolnostiam
– Prípadové štúdie a skupinové diskusie o prekonávaní výziev vo vzťahoch s darcami

 

Workshop č. 10: Zhrnutie

– Úvaha o kľúčových poznatkoch z predchádzajúcich stretnutí
– Akčné plánovanie na implementáciu nových stratégií a techník v úsilí účastníkov o vzťahy s darcami

 

Dátum: Pracovné dni – 13-24.5.2024, 18:00-20:00
Miesto: Bratislava
Cena: 900 eur
Trvanie: 10 workshopov (10×2 hodiny)
Uzatvorený workshop